NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA. NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

baner-pomoc-prawnaPunkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących w 2019 r. na terenie powiatu.

Link do szczegółowych informacji:
http://www.powiatsulecinski.pl/
http://www.powiatsulecinski.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=2316

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późń zm.) od 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Od 1 stycznia obowiązuję rejestracja telefoniczna  w celu ustalenia terminu wizyty::

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się porada może być udzielona za pośrednictwem telefonu, za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem.

Załączniki do pobrania:

Informacja ogólna na temat nieodpłatnej pomocy prawnej

Godziny przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej 2019

plakat-pomoc prawna 2019

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.