Zarządzenie Dyrektora SOSW (z dnia 05.05.2020)

ZARZĄDZENIE NR 9/2019/2020
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie
z dnia 05.05.2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Sulęcinie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej SOSW oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Danuta Malinowska
Dyrektor SOSW w Sulęcinie

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.