Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sosw-sulecin.edu.pl/.

Data publikacji strony internetowej: [2016-01-12].

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-09-22].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

    • brak tekstów alternatywnych dla obrazów
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Okopień e-mail: szkolniak@sosw-sulecin.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 957552961. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Adres Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie: ul. Lipowa 12 A, 69-200 Sulęcin.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie składa się z dwóch skrzydeł. Do starego skrzydła budynku prowadzi wejście umożliwiające wjazd osoby na wózku inwalidzkim. Wejście do nowego skrzydła budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z poręczami.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek posiada szerokie drzwi i korytarze. Na ścianach wszystkich korytarzy znajdują się poręcze dla osób niepełnosprawnych. Na obszarze każdej kondygnacji nie ma zmian poziomów. W nowym skrzydle budynku wykładziny w kolorach umożliwiają orientację pomiędzy kondygnacjami a toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dostęp do wszystkich kondygnacji w obu skrzydłach budynku umożliwia winda usytuowana w nowym skrzydle.

 

Opis dostosowań, na przykład platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking na terenie placówki nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki może wejść osoba z psem asystującym.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza  języka migowego na miejscu  lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

Na terenie placówki jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.