Małgorzata Anna Kwiatkowska

CURRICULUM VITAE

Dane osobowe:

Imiona i nazwisko: Małgorzata Anna Kwiatkowska

  • Wykształcenie:

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych 1981 r. – magister pedagogiki specjalnej

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile, 1983 r. – kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli w zakresie zajęć korekcyjno-wyrównawczych

Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, 1990 r. – studium podyplomowe z zakresu socjoterapii

Instytut  Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach – tytuł organizatora pomocy społecznej

  • Dodatkowe szkolenia i kursy:

Systemowa Terapia Rodzin, II stopnie metody W. Sherborne ( w tym kurs prowadzony przez współpracowników W. Sherborne – A.G. Hillów), kurs muzykoterapii prowadzony przez prof. J. Cramera, kurs „Dotyk i komunikacja” prowadzony przez C. Knilla, szkolenie z zakresu negocjacji, kurs „Psychiatria w pomocy społecznej”, szkolenie „Praca z dzieckiem autystycznym” prowadzone przez dr K.Wertza.

Przebieg zatrudnienia:

 01.12.2007 – do chwili obecnej –  właścicielka firmy szkoleniowej WIEM-ROZUMIEM Szkolenia Porady Konsultacje Małgorzata Kwiatkowska

20.10.1990 – 30.11.2007 r.  – Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – dyrektor

01.09.1985 – 19.10.1990 r. –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomiłowie – nauczyciel, wychowawca, kierownik internatu, p.o. dyrektor

01.09.1981 – 31.08.1985 r. Wojewódzkie Państwowe Pogotowie Opiekuńcze w Chodzieży – wychowawca

Publikacje:

Poradniki metodyczne:

„Dzieci głęboko niezrozumiane” – Oficyna „Pod wiatr”, W-wa 1997 r. (nagroda literacka im. Witolda Hulewicza przyznana przez  ZLP) – książka przetłumaczona na język rosyjski

„Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski” –  CMPPP, W-wa 2006 r.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

„Edukacja dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim” (red. Maria Piszczek, CMPPP MEN, W-wa 1996)

„Aktywizacja zawodowa uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego” – przewodnik dla nauczycieli (red. Maria Piszczek, CMPPP, W-wa 2003),

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole” (red. Teresa Serafin, MENiS, W-wa 2005)

„Rehabilitacja w domach pomocy społecznej” (red. Stanisław Kowalik, Zbigniew Gordziej, Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, Jarogniewice 2005),

„Jestem – rozważania o asertywności osób z niepełnosprawnością intelektualną” (red. Grażyna Kowalczyk, CMPPP, W-wa 2006),

 „Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Teoria i praktyka” (red. Maria Kurek, Szczecin 2007);

„Tworzyć czy odtwarzać – rozważania o programach – Wspomaganie rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną do pełnienia ról społecznych” (red. Grażyna Kowalczyk, CMPPP, W-wa, 2009)

„Rozwijamy skrzydła” – „Spotkajmy się w połowie drogi” – red. Anna Prokopiak, Fundacja Alpha, Lublin 2011.

„Świadomość ekonomiczna u osób nie umiejących liczyć – czy to jest możliwe?” – materiały konferencyjne (red. Katarzyna Zioło) Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś” – Sandomierz 2013

Artykuły w czasopismach „Rewalidacja”, „Potrzeba i Pomoc” oraz „Bardziej kochani”.

Informacje dodatkowe

Członek trzech kadencji Rady Pomocy Społecznej przy  Ministrze Pracy i Polityki Społecznej ( wiceprzewodnicząca III kadencji) – konsultacje wszystkich aktów prawnych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w latach 1991 – 2002 oraz Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, inicjatorka i przewodnicząca zespołu ds. zintegrowanych programów lokalnych.

Członek zespołu konsultantów ds. wspomagania merytorycznego nauczycieli przy Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej (lata 1999 – 2011)

Wykłady w ramach Studium Podyplomowego z zakresu organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim (sześć kolejnych lat) oraz szkolenie warsztatowe w ramach Papieskiej Akademii Teologicznej Sekcja Bobolanum w Warszawie

Cykl wykładów i ćwiczeń na: Wszechnicy Mazurskiej w Olecku i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz prowadzenie seminariów w Szkole Socjalnej Caritas w Petersburgu i w innych podmiotach w Moskwie i Petersburgu

Autorka i koordynator projektów Zespół Aktywności Społecznej ( finansowany przez 3 lata ze środków PFRON) oraz Zwyczajne Życie (finansowany przez 2 lata ze środków MPiPS). Celem programów była aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz integrowanie środowisk zainteresowanych tym zagadnieniem. Obydwa doprowadziły do osiągnięcia założonych celów i zostały pozytywnie ocenione przez jednostki finansujące.

Autorka finansowanego z programu Rzeczpospolita Internetowa (Fundacja TP – środki ONZ) projektu integracyjnego „Razem na kawałku świata” zakładającego cykl zajęć pozaszkolnych.

Udział w projekcie „Kwalifikacji i umiejętności nigdy za wiele” finansowanego ze środków EFS (ZPORR, Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie) realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie

Udział w projektach realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z  Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie finansowanych ze środków EFS w ramach POKL :  „Ku rozwojowi”, „Świat bliżej mnie, ja bliżej świata” „Zakład Aktywności Zawodowej – partner osoby niepełnosprawnej w integracji”.

Autorka i realizatorka projektu „Jest tyle do zrobienia 2008 – 2010” zakwalifikowanego do finansowania (2008 – 2010) w ramach ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  programu „TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”

Autorka i współrealizatorka projektu „JEST TYLE DO ZROBIENIA 2012 – 2015” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach IX konkursu na zlecanie zadań.

Autorka i realizatorka projektów „Chcemy być samodzielni” (SPH Piła) oraz Umiemy być (TWK Gorzów) oraz wielu innych na terenie Polski.

Prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych i porozumiewania się w ramach projektów realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej dla rodzin niewydolnych wychowawczo i opiekuńczo.

Prowadzenie od 1994 roku autorskich  szkoleń warsztatowych dla nauczycieli, profesjonalistów i wolontariuszy pomocy społecznej i organizacji pozarządowych oraz grup wsparcia i szkoleń dla  osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Prowadzenie warsztatów kompetencji społecznych (porozumiewanie się, asertywność, radzenie sobie ze stresem, wykorzystanie mocnych stron) dla osób o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności.

Nagrodzona Nagrodą Specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz medalem Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego

*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w curriculum vitae (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity – Dz.U.  z 2002 r. nr 101, poz. 926