PROJEKT – „Edukacja przedszkolna w SOSW w Sulęcinie”

plakat„Edukacja przedszkolna
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie”

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
w ramach: Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja Działania
8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
– projekty realizowane poza formułą ZIT

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 

CEL GŁÓWNY: Projekt zakłada wsparcie Oddziałów Przedszkolnych  przy Szkole Podstawowej w SOSW w Sulęcinie, a tym samym zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 9 dzieci z niepełnosprawnościami z powiatu sulęcińskiego.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

 1. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami: zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy do zajęć, pomocy dydaktycznych, dostosowanie sal do potrzeb osób z autyzmem.
 1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej o zajęcia integracji sensorycznej z terapią ręki, logopedyczne, AAC (alternatywne i wspomagające metody komunikacji), sensoplastykę, muzykoterapię.
 1. Umożliwienie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych: szereg specjalistycznych szkoleń.
 1. Wydłużenie czasu pracy Oddziałów Przedszkolnych o 1,5 godziny dziennie, to jest do 15.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 20.07.2018 r.-19.07.2019 r. (12 miesięcy)

Szczegółowy opis zaplanowanych działań: 

 1. Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

W ramach działania zaplanowano przygotowanie dwóch sal przeznaczonych do realizacji zajęć w ramach wychowania przedszkolnego w SOSW w Sulęcinie, w tym dostosowanie przestrzeni do specyficznych potrzeb dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną.

Zaplanowano również montaż szaf przesuwnych w salach oraz zakup wielu pomocy dydaktycznych, w tym m.in.: siedzisko rehabilitacyjne, sprzęt TIK (laptopy, drukarki, kamery ze statywami), programy komputerowe, laminarki, pomoce PECS i inne specjalistyczne.

 1. Dodatkowe zajęcia terapeutyczne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące ich szanse edukacyjne.

W projekcie zaplanowano realizację dodatkowych zajęć terapeutycznych i specjalistycznych, które będą wyrównywały deficyty wynikające z niepełnosprawności dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Zajęcia poszerzające ofertę edukacyjno-terapeutyczną realizowane w ramach projektu:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

 • AAC – zajęcia z alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania dla dzieci niemówiących i mających poważne problemy z komunikacją
 • Integracja sensoryczna (z terapią ręki) – zajęcia dla dzieci z zaburzeniami sensomotorycznymi i z zaburzeniami koordynacji i praksji (planowanie ruchu)
 • Logopedia – zajęcia usprawniające narządy mowy, podnoszące sprawność rozumienia mowy i rozumienia jej wartości społecznej i treściowej

ZAJĘCIA GRUPOWE:

 • Muzykoterapia – zajęcia stymulujące rozwój psychosomatyczny dzieci oraz pobudzające potencjał i sferę emocjonalną dzieci
 • Sensoplastyka – zajęcia plastyczne pobudzające dziecięce zmysły oraz rozwijające ich kompetencje, kreatywność i twórcze myślenie
 1. Doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Praca z małymi dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga ciągłego podnoszenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Zaplanowano udział m.in. w:

 • szkoleniu Akademia TEACCH
 • szkoleniach PECS – różne formy (I-II poziom, Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania PECS, Trudne zachowania a komunikacja funkcjonalna PECS )
 • kursie Bilateralna Integracja
 • warsztatach Responsywność w terapii dziecka z niepełnosprawnością
 • Metoda GPS (Growth through Play System)
 • kursie Integracja Sensoryczna
 • szkoleniu Stymulacja rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • szkoleniu Diagnoza Integracji Sensorycznej
 • kursie Szkoła Terapii Ręki

Ponadto dla nauczycieli zaplanowano Superwizje z zakresu wdrażania metody PESC.

 1. Wydłużenie czasu pracy Oddziału Przedszkolnego w SOSW w Sulęcinie.

Oddziały Przedszkolne przy SOSW w Sulęcinie dotychczas były otwarte w godz.730-1330.
Dzięki realizacji projektu wydłużono czas pracy Oddziału Przedszkolnego do godziny 1500,
to jest o 1,5 godziny dziennie. Wydłużenie czasu pracy Oddziału Przedszkolnego umożliwia poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne zaplanowane w projekcie oraz stwarza rodzicom dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym możliwość podjęcia zatrudnienia.