PROJEKT – „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie”

logo projektu
Trwa realizacja projektu pod nazwą „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie”.

W ramach realizacji inwestycji, na którą Powiat Sulęciński pozyskał środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, do obecnego budynku SOSW zostanie dobudowane drugie skrzydło. Będzie to obiekt trzykondygnacyjny, o łącznej powierzchni ponad 1000 m2 . Budynek zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w łączniku, który powstanie pomiędzy nową, a „starą” częścią obiektu, zostanie usytuowana winda. W ramach projektu placówka zostanie także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, dedykowane dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze:

  1. Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie;
  2. Stowarzyszeniem alternaTYw@;
  3. Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Postomia” Sulęcin – Kołczyn.

Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości kształcenia i podniesienie kluczowych umiejętności uczniów SOSW w Sulęcinie w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych, a tym samym na wyrównanie szans rozwojowych osób niepełnosprawnych, uczniów szkoły specjalnej z obszarów wiejskich i małych miast.

Wykonawcą pierwszej części zadania, czyli rozbudowy SOSW, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, została firma PHU RANK Rafał Polechoński ze Słubic. Umowę z wykonawcą podpisano 18 sierpnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura Społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.