Rozbudowa SOSW w Sulęcinie

Baner na stronę.jpg,maxwidth,1440,maxheight,765W tym roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie”. Dyrektor Danuta Malinowska zarządzająca  placówką przekazała teren pod budowę firmie, wyłonionej w drodze przetargu, która rozpocznie prace budowlane. Do starego budynku SOSW zostanie dobudowane skrzydło, w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


W łączniku między budynkami będzie winda, od lat tak bardzo potrzebna, a której nasz Ośrodek dotychczas nie ma.  Nasza placówka dzięki projektowi zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Utworzone zostaną specjalistyczne sale zajęć, które podniosą jakość kształcenia i rozwój umiejętności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.  Nowe skrzydło budynku zapewni miejsca dla oddziałów dla dzieci z autyzmem oraz zespołów edukacyjno-terapeutycznych, ponadto  bazę do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

W ramach projektu nastąpi poprawa warunków lokalowych i funkcjonalność poszczególnych pomieszczeń na terenie SOSW. Poprawi to jakość kształcenia i podniesienie kluczowych umiejętności uczniów SOSW w Sulęcinie w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz przyczyni się do rozwoju szanas edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018, w partnerstwie ze:
1. Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie;
2. Stowarzyszeniem alternaTYw@;
3. Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Postomia” Sulęcin – Kołczyn.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura Społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.