Struktura organizacyjna

Organem prowadzącym dla Ośrodka jest Powiat Sulęciński, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Do SOSW w Sulęcinie przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i skierowania Starostwa Powiatowego, w wieku od 6 do 25 lat.
Organizacja i działalność SOSW podporządkowana jest wszechstronnemu rozwojowi wychowanka. Wszelkie działania rewalidacyjno-wychowawcze mają na celu dobro uczniów. Nauczyciele i wychowawcy odkrywają mocne strony dzieci i młodzieży, by uświadomić im, że są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie wchodzą:
– oddziały szkoły podstawowej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
– oddziały gimnazjum dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
– oddziały szkoły podstawowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością – Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne
– oddziały gimnazjum dla uczniów z umiarkowaną i znaczą niepełnosprawnością – Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne
– oddziały Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Placówka organizuje również zajęcia indywidualne zarówno na terenie szkoły, jak i w domu rodzinnym.
Dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Szkoła podstawowa i gimnazjum dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Uczniowie na I, II i III etapie kształcenia realizują treści programowe w oparciu o „Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów” i programy nauczania poszczególnych przedmiotów dla uczniów szkół specjalnych.
Treści programowe realizowane są z wykorzystaniem odpowiednich metod, form i środków dydaktycznych dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia.
Oprócz zdobywania wiedzy typowo szkolnej, uczniowie przygotowują się do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym oraz do pracy zgodnie z indywidualnymi możliwościami.
Liczba uczniów w oddziale klasowym wynosi od 10 do 16, przy czym możliwe jest obniżenie liczby uczniów o 2, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone.

Aktualnie w Ośrodku posiadamy następujące oddziały klasowe:
– klasa II-III szkoły podstawowej – oddział łączony;
– klasa IV-V szkoły podstawowej – oddział łączony;
– klasa VII-VIII szkoły podstawowej – oddział łączony;
– klasa III gimnazjum.

Szkoła podstawowa i gimnazjum dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
Uczniowie na I, II i III etapie kształcenia realizują treści programowe w oparciu o „Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół podstawowych i gimnazjów”.
Zadaniem Zespołów Edukacyjno -Terapeutycznych jest umożliwienie dzieciom i młodzieży opanowania podstawowych umiejętności takich jak:
– zaradność i samoobsługa
– uspołecznienie
– komunikacja
– nauka czytania i pisania
– opanowanie podstawowych pojęć matematycznych
– rozwijanie wrażliwości artystycznej
– rozwój fizyczny.

Liczba uczniów w oddziale klasowym wynosi od 6 do 8, przy czym możliwe jest obniżenie liczby uczniów o 2, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone.
Absolwenci gimnazjum mogą kontynuować naukę w klasach Szkoły Przysposabiającej do Pracy lub skorzystać z oferty Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Aktualnie w Ośrodku posiadamy następujące oddziały klasowe:
– klasa II-III szkoły podstawowej zet – oddział łączony;
– klasa IV szkoły podstawowej zet;
– klasa IV-VIII szkoły podstawowej zet – oddział łączony;
– klasa III gimnazjum zet.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Uczniowie na tym etapie kształcenia realizują treści programowe w oparciu o „Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół podstawowych i gimnazjów” oraz w oparciu o program nauczania przygotowany przez nauczycieli pracujących z uczniami klas SPdP.
Jest to końcowy etap kształcenia w Ośrodku. Szkoła ta przygotowuje młodzież do pracy zawodowej, a także do pracy w warunkach domowych dla własnych potrzeb.
Kształci umiejętności w zakresie:
– prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem i urządzeniami gospodarstwa domowego
– sporządzania i podawania podstawowych potraw
– sporządzania i przechowywania przetworów owocowo-warzywnych
– pielęgnowania roślin doniczkowych
– wykonywania prac w ogrodzie
– szycia ręcznego
– sprawowania opieki nad osobami starszymi i dziećmi.

Aktualnie w Ośrodku posiadamy następujące oddziały klasowe:
– klasa II SPdP;
– klasa I-III SPdP – oddział łączony.

Opieka całodobowa ( tzw. internat)
Dzieci i młodzież z poza rejonu korzystają z opieki całodobowej. Są oni objęci tą opieką na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego lub na wniosek rodziców (opiekunów).
Wychowankowie są objęci opieką wychowawczą w godzinach od 6.00 do 8.00 i po zakończeniu lekcji w szkole do godz. 6.00. Pobyt uczniów w placówce wynosi 5 dni.
Uczniowie mieszkają w 6 kilkuosobowych pokojach, zlokalizowanych na ostatnim piętrze budynku szkolnego. Opiekę nad nimi sprawują wychowawcy, którym podporządkowane są poszczególne grupy wychowanków.
Liczba dzieci w grupie wychowawczej w przypadku uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną wynosi od 10 do 16, a w przypadku uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną – od 6 do 8.
Maksymalna ilość miejsc dla uczniów objętych opieką całodobową – 46

Świetlica
Szkolna świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy codziennie dojeżdżają do szkoły. Opieka nad nimi jest sprawowana w godzinach 11.40 – 15.30.
Celem świetlicy jest rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów, kształtowanie poprawnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, pomoc uczniom w rozwiązywaniu ich problemów.

Biblioteka
W Ośrodku funkcjonuje biblioteka, której zbiory udostępniane są codziennie, od poniedziałku do piątku.
W zbiorach biblioteki znajduje się literatura piękna dla dzieci i młodzieży, popularnonaukowa, lektury, podręczniki oraz książki z zakresu pedagogiki specjalnej psychologii i inne.
Zadaniem bibliotekarza jest zaspakajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktycznego, wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, za pomocą warsztatu informacyjno-bibliograficznego, kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz podnoszenie kultury ogólnej.
Bibliotekarz wspólnie z nauczycielami prowadzi program „Czytająca Szkoła” w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Uczniowie mają do dyspozycji 4 komputery z dostępem do Internetu.
Przez cały rok szkolny bibliotekarz prowadzi zajęcia rewalidacyjne – biblioterapię. Zajęcia są dobrowolne i polegają głównie na terapii specjalnie dobranym tekstem.

Zajęcia pozalekcyjne
W SOSW uczniowie korzystają z następujących form spędzania czasu wolnego:
– koła zainteresowań np. historyczne, ekologiczno-przyrodnicze
– zajęcia arteterapii
– zajęcia sportowe
– olimpiady specjalne
– wycieczki turystyczne i sportowe
– rajdy koła turystycznego
– wycieczki rowerowe
– turnusy rehabilitacyjne
– zajęcia zielonej szkoły