Struktura organizacyjna

Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Sulęciński, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Do SOSW w Sulęcinie przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną i sprzężenia, wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i skierowania Starosty Sulęcińskiego.

Organizacja i działalność SOSW podporządkowana jest wszechstronnemu rozwojowi wychowanka. Wszelkie działania rewalidacyjno-wychowawcze mają na celu dobro uczniów. Nauczyciele i wychowawcy odkrywają mocne strony dzieci i młodzieży, by uświadomić im, że są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie wchodzą:
– oddziały przedszkolne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
– oddziały szkoły podstawowej dla uczniów z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną
– oddziały szkoły podstawowej dla uczniów z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością (Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne)
– oddziały Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
– oddział zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim

Placówka organizuje również zajęcia w trybie indywidualnym w domu rodzinnym uczniów.
Dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną szkoła organizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym realizowane są również zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i skierowania Starosty Sulęcińskiego. WWRD jest organizowane dla dzieci od momentu wykrycia nieprawidłowości rozwoju do rozpoczęcia nauki w szkole.

Opieka całodobowa (tzw. internat)

Dzieci i młodzież spoza Sulęcina korzystają z opieki całodobowej. Są oni objęci tą opieką na wniosek rodziców (opiekunów) od poniedziałku do piątku. Opieka wychowawcza trwa całodobowo poza czasem nauki w szkole od 8.00 do zakończenia zajęć. Uczniowie mieszkają w  kilkuosobowych pokojach, zlokalizowanych na ostatnim piętrze budynku szkolnego. Opiekę nad nimi sprawują wychowawcy, którym podporządkowane są poszczególne grupy wychowanków. Liczba dzieci w grupie wychowawczej w przypadku uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną wynosi od 10 do 16, a w przypadku uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną – od 6 do 8. Maksymalna ilość miejsc dla uczniów objętych opieką całodobową wynosi 40.

Świetlica
Szkolna świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy codziennie dojeżdżają do szkoły oraz dla dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo. Opieka nad nimi jest sprawowana w godzinach porannych, przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych (7.00-8.00) oraz po zakończeniu lekcji do godziny 15.40. Celem zajęć świetlicowych jest nie tylko opieka, ale również rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów, kształtowanie poprawnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, pomoc uczniom w rozwiązywaniu ich problemów.

Biblioteka
W Ośrodku funkcjonuje biblioteka, której zbiory udostępniane są codziennie, od poniedziałku do piątku. W zbiorach biblioteki znajduje się literatura piękna dla dzieci i młodzieży, popularnonaukowa, lektury, podręczniki oraz książki z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii i inne. Zadaniem bibliotekarza jest zaspakajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktycznego, wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, za pomocą warsztatu informacyjno-bibliograficznego, kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz podnoszenie kultury ogólnej. Bibliotekarz wspólnie z nauczycielami prowadzi program „Czytająca Szkoła” w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Uczniowie mają do dyspozycji 4 komputery z dostępem do Internetu. Przez cały rok szkolny bibliotekarz prowadzi biblioterapię  w ramach zajęć rewalidacyjnych, polegającą na użyciu wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej.

Zajęcia pozalekcyjne
W SOSW uczniowie korzystają z następujących form spędzania czasu wolnego:
– koła zainteresowań np. historyczne, ekologiczno-przyrodnicze
– zajęcia arteterapii
– zajęcia sportowe
– olimpiady specjalne
– wycieczki turystyczne i sportowe
– rajdy koła turystycznego
– wycieczki rowerowe
– działalność Samorządu Uczniowskiego