VII EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNEGO PT. „HISTORIA MALOWANA”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie organizuje Międzyszkolny Wojewódzki Konkurs Historyczno-Plastyczny
„Historia malowana”

Współorganizatorzy:  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

Patronat  nad konkursem objęli:

 1. Lubuski Kurator  Oświaty w Gorzowie Wlkp.
 2. Starosta Sulęciński i Powiat Sulęciński.
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie.
 4. Bractwo Rycerzy Ziemi Międzyrzeckiej.
 5. Magazyn historyczny „Mówią wieki”
 6. Gazeta Lubuska.
 7. Przekrój Lokalny.

 REGULAMIN VII EDYCJI
MIĘDZYSZKOLNEGO
WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU  HISTORYCZNO-PLASTYCZNEGO
PT. „HISTORIA MALOWANA”

 1. Temat konkursu: „Historia malowana”.
 2. Celem konkursu jest popularyzowanie historii Polski, kształtowanie patriotyzmu, rozwijanie wiedzy historycznej za pomocą różnych technik malarskich i rozwijanie edukacji historycznej zespolonej z innymi sztukami. Pragniemy stworzyć szansę   do  rozwijania wyobraźni, wymiany  emocji,  wrażeń  i  doświadczeń  artystycznych  dzieci i młodzieży oraz umożliwić prezentację swojej twórczości. Tematem prac plastycznych wykonywanych dowolną techniką malarską jest postać/postacie, znak lub wydarzenie związane z historią Polski.
 3. Organizatorem konkursu  jest    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  w Sulęcinie
  . Konkurs będzie trwał od 01.02.2019 r. do 30.04.2019 r.
 4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:

              –  I-  dzieci od 6 do 9 roku życia

              –  II – dzieci od 10 do 13 roku życia

              –  III  – młodzież od 14 do 16 roku życia

              –  IV- młodzież od 17 do 19 roku życia

              –  V – dzieci i młodzież  niepełnosprawna od  10 do 16 roku życia

              –  VI  – młodzież  niepełnosprawna od 17 do 24 roku życia

 1. Na konkurs należy nadesłać pracę plastyczną ilustrującą wybraną postać/postacie historyczne bądź wydarzenie z dziejów Polski.
 2. Format prac: A 4 , A 3, lub A 2
  Technika: dowolna.
 1. Każda praca powinna być zaopatrzona na odwrocie w metryczkę oraz w oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (należy je przykleić na odwrocie pracy).

Metryczka powinna zawierać ( litery drukowane ):

– nazwa konkursu;

– imię i nazwisko uczestnika;

– tytuł pracy plastycznej;

– wiek;

– numer kategorii;

– nazwę placówki, do której uczęszcza uczestnik;

– adres e-mail szkoły;

– imię i nazwisko opiekuna uczestnika;

– telefon kontaktowy do opiekuna;

– adres e-mail do opiekuna;

– adres opiekuna do wysyłki.

 1. Do każdej pracy musi być dołączone oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodziców na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku pełnoletnich uczestników – ich zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do Regulaminu).
 2. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników.
 3. Prace należy przysyłać na adres organizatora:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie
Lipowa 12 A, 69-200 Sulęcin
z dopiskiem: VII   Międzyszkolny Wojewódzki Konkurs
Historyczno – Plastyczny
„Historia malowana”

11. Termin nadsyłania prac: do 30 kwietnia 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego.

12. Komisja powołana przez organizatora wybierze najciekawsze prace.

13. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi do 19 maja 2019 r.

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie: www.sosw-sulecin.edu.pl. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród. Uczestników placówek odległych do  40 km od Sulęcina prosimy o samodzielne odebranie dyplomów i nagród. Organizator zobowiązuje się  przesłać pocztą na koszt odbiorcy nagrody dla osób, które nie będą mogły przybyć na rozdanie.

 1. Przysyłane na  konkurs   prace   nie   będą  odsyłane do uczestników, przechodzą   na   własność Organizatora.
 1. Organizator zastrzega    sobie   prawo   do   publikowania   i   reprodukowania    prac
  konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 1. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów.
 2. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte  w   Regulaminie. Do   prac   proszę   dołączyć    zgodę pisemną   rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu (oświadczenie – załącznik nr 1).
 1. Wszystkie pytania prosimy kierować na adresy e- mail:  sosw@wp.pl,

 wiolakazmierczak1@wp.pl  dopiskiem   Wioletta   Kaźmierczak   lub   pod    numer    telefonu   95 755  29 61.

 1. UWAGA!!! Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie.

 

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA TUTAJ:

Oświadczenie

 

HIST. MALOWANA VII EDYCJA

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.